A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą www.gov.pl/bip

KLAUZULA INFORMACYJNA (Rada Rodziców)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi (adres: ul. Ludwika Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, adres e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl; nr tel.: 95 752 33 85).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w organie wewnętrznym szkoły (tj. radzie rodziców). Przetwarzanie danych osobowych jest związane z realizacją celów statutowych szkoły.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Przesłanką legalizującą publikację danych osobowych członków Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
  Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. usługodawcy wykonujący usługi serwisu systemów informatycznych.
  Ponadto dane osobowe będą ujawniane odbiorcom strony internetowej szkoły, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na publikację danych osobowych oraz osobom, które zapoznały się z treścią komunikatu zamieszczonego na tablicy szkolnej dotyczącego składu rady rodziców/składów organów wewnętrznych szkoły.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w radzie rodziców, a następnie dane będą przetwarzane w dalszych celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach o archiwach.
  Członkowie Rady Rodziców - w związku z realizacją zadań statutowych szkoły - są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Rady Rodziców. Podanie danych osobowych w celu publikacji na stronie internetowej szkoły jest dobrowolne.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia danych osobowych w związku z publikacją danych osobowych na stronie internetowej szkoły.
 8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 02.08.2022
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 19.05.2021
Dokument oglądany razy: 1 057