A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Minął termin składania ofert.

Oferty pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi
w Kostrzynie nad Odrą, ul. Banaszaka 1

ogłasza nabór na stanowisko

Samodzielny referent

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą,
66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Banaszaka 1
tel. 095 752 33 85
e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl

Nazwa stanowiska: samodzielny referent

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo

Wymagane wykształcenie:

ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 1. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów,
 2. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo –księgowych;
 3. dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych;
 4. prowadzenie ewidencji wydatków;
 5. uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych;
 6. rozliczanie dotacji zadaniowych;
 7. przygotowanie do wysyłki przelewów dotyczących płac, podatków, składek ZUS oraz świadczeń z ZFŚS;
 8. dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;
 9. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 10. wystawianie not księgowych dla usługobiorców łącznie z windykacją należności;
 11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 12. archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. uzgadnianie z osobą odpowiedzialną za gospodarowanie składnikami majątku ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz innych składników majątku przy udziale Głównego Księgowego;
 14. rozliczanie inwentaryzacji przy udziale Głównego Księgowego;
 15. sprawozdawczość na potrzeby wewnętrzne, jednostki nadrzędnej oraz GUS i SIO;
 16. wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowy;
 17. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Szkoły;
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą;
 19. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 20. przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, przepisów bhp i ppoż.;

Wymagania niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność,
 • wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań, o których mowa w rozporządzeniu o ochronie danych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w księgowości budżetowej;
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zasad rachunkowości, ustawy o finansach, prawa podatkowego, prawa pracy;
 • doświadczenie na stanowisku samodzielnym;

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114).

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na zastępstwo, na stanowisko samodzielny referent” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą ul. Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, od 13.06.2022 r. do 30.06.2022 r. do godz. 10:00. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.Opublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 06.06.2022
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 12.12.2012
Dokument oglądany razy: 8 936