A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl BIP SP2 Kostrzyn nad Odrą bip.gov.pl

Dostawa mięsa i wędlin

Znak sprawy 14/2016

LISTA OFERT
na zapytanie

Dostawa mięsa i wędlin wraz z transportem

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

BRAK OFERT

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Dostawę mięsa i wędlin wraz z transportem

Informuje się, że postanowiono odstąpić od zapytania.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą informuje, że są przyjmowane oferty na:

Dostawę mięsa i wędlin wraz z transportem

Termin realizacji zamówienia: dostawy w okresie od 01 stycznia do 22 czerwca 2017 r.

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołówki Szkoły Podstawowej Nr2 w Kostrzynie nad Odrą. Oferta ma zawierać ceny brutto za 1 kg dla następującego asortymentu:

lp. rodzaj mięsa / wędliny jednostka miary szacowana ilość na m-c
1. szynka surowa bez kości kula kg 100
2. schab bez kości kg 80
3. wołowina kg 37
4. kiełbasa śląska kg 50
5. karkówka bez kości kg 37
6. łopatka bez kości kg 37
7. szynka surowa płat kg 80
8. boczek surowy extra kg 10
9. kości schabowe kg 20
10. mięso gulaszowe wieprzowe kg 38
11. słonina kg 5
12. żeberka kg 39
13. wątroba wieprzowa kg 30
14. kiełbasa mortadela kg 38
15. kiełbasa biała kg 6
16. smalec kg 3
17. szynka wędzona kg 4
18. szynka gotowana kg 4
19. ogonówka kg 4
20. boczek wędzony parzony bez skóry kg 10
21. kiełbasa zwyczajna kg 20

Podane szacunkowe potrzeby są zbliżone ilościami do planowanych potrzeb. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz do wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Wskazanie szacunkowej ilości zakupu poszczególnych składników zamówienia posłuży również do ustalenia przez Wykonawców oferty cenowej.

Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wniesienie towaru w wyznaczone przez odbierającego miejsce.

Dostawy poszczególnych produktów żywnościowych wykonywane będą na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub faksem. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności, jaka ma być dostarczona.

Częstotliwość dostaw: 1 raz w tygodniu.

Forma składania ofert: poczta klasyczna lub mail.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena i warunki dostawy.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę w formularzu oferty będącym załącznikiem do niniejszego zapytania. Cena nie podlega zmianie przez okres umowy.

Ceny muszą być podane cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Banaszaka 1, przesłać na adres email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl lub faksem na nr 98 752 52 11 w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r. do godz. 14:00.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: tel.: 95 752 33 85 wewn. 16, email: kierownik@sp2.kostrzyn.pl.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Nr 13/08/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu bez konieczności podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania części zadań i dostaw, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy zaplanowane na realizację powyższych zadań lub dostaw środki.

Formularz oferty Formularz ofertyOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 20.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 597