A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą www.gov.pl/bip
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zamieszczenie informacji o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na organizację wycieczki "Dzień w Kopenhadze + podróż rejsem z dyskotekami".

Zapytania ofertowe i przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Przyjaciół Ziemi
w Kostrzynie nad Odrą ul. Banaszaka 1
występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia:
Tytuł zamówienia: "Dzień w Kopenhadze + podróż rejsem z dyskotekami".

1. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. zapewnienie dojazdu z Kostrzyna nad Odrą do Szczecina oraz powrotu ze Szczecina do Kostrzyna nad Odrą po zakończeniu wycieczki,
2.2. zorganizowanie wycieczki zgodnie z następującym harmonogramem:

1 dzień:

 • Przejazd z Kostrzyna nad Odrą do Szczecina
 • Zaokrętowanie uczestników na pokład promu, zakwaterowanie w kabinach
 • Kolacja
 • Dyskoteka
 • Nocleg

2 dzień:

 • Śniadanie
 • Zejście z promu w Ystad
 • przejazd do Malmo - zwiedzanie miasta
 • przejazd do Kopenhagi - zwiedzanie miasta i czas wolny
 • przejazd z Kopenhagi do Ystad
 • zaokrętowanie uczestników na pokład promu, zakwaterowanie w kabinach
 • kolacja
 • dyskoteka
 • nocleg

3 dzień:

 • Śniadanie
 • przypłynięcie do Świnoujścia, zejście z promu i przejazd do Szczecina
 • Przejazd ze Szczecina do Kostrzyna nad Odrą, zakończenie imprezy,

2.3. zapewnienie wyżywienia dla około 45 osób,
2.4. zapewnienie opieki pilota,
2.5. zapewnienie biletów wstępu,
2.6. zapewnienie ubezpieczenia NNW i KL,

3. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 3 z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 maja 2014r do dnia 03 maja 2014 r.

5. Kryteria wyboru oferty:

5.1. Nazwa:

1) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

znaczenie kryterium (waga) , 100%

Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy, zostaną przeprowadzone negocjacje mające za zadanie ocenienie walorów jakości usługi którą proponuje oferenci, walorów uzgodnionej umowy oraz deklarowanej szybkości reakcji na sygnał o włamaniu do obiektów chronionych elektronicznie. Akceptacja przez Zamawiającego oferowanych warunków realizacji usługi warunkować będzie dokonania wyboru konkretnego Wykonawcy.

5.2. Opis kryterium:

1) cena:

wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

5.3. Zasady oceny ofert:

Cena = (Cena najniższa / Cena badana) x 100 pkt x 100%

6. Sposób przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
 3. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim i mieć formę pisemną.

7. Miejsce i termin składania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie: 24.02.2014 r.
  Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta
Nazwa i adres Wykonawcy: .....................
Nazwa i adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
Tytuł zamówienia: "Dzień w Kopenhadze + podróż rejsem z dyskotekami".

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania zamówienia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyn.

10. W sprawie zamówienia należy się kontaktować z przedstawicielem Zamawiającego:

Izabela Marcinowska, mail: kierownik.gospodarczy@sp2.kostrzyn.pl


LISTA OFERT
na zapytanie o KOMPLEKSOWĄ OCHRONĘ, MONITORING I ZABEZPIECZENIE
POMIESZCZEŃ ORAZ MAJĄTKU
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą
SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE:

 1. KASTOR S.C. SZYPUŁKA & KARPEZO

INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE
NA KOMPLEKSOWĄ OCHRONĘ, MONITORING I ZABEZPIECZENIE
POMIESZCZEŃ ORAZ MAJĄTKU
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą

Informuje się, że w wyniku zakończenia zgodnej z regulaminem procedury oceny ofert wybrana została firma:

KASTOR S.C. SZYPUŁKA & KARPEZO
Pl. Przyjaźni 18/18A, Słubice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja wybrała ofertę firmy posiadającej wszystkie wymagane uprawnienia oraz potencjał i doświadczenie w świadczeniu usług podobnych do wyszczególnionych w zapytaniu. Ponadto firma Kastor s.c. zapewnia regularne patrole prewencyjne.

Kostrzyn nad Odrą, 10.02.2014 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą
Elżbieta NaumowiczOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 11.02.2014
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 23.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 781