A A A K
bip.sp2.kostrzyn.pl Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą www.gov.pl/bip
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie kolejnego zapytania ofertowego oraz zamieszczenie informacji o rozstrzygnięciu poprzedniego.

Zapytania ofertowe i przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych.

 1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą ul. Banaszaka 1.
 2. Przedmiot zamówienia "Kompleksowa ochrona, monitoring i zabezpieczenie pomieszczeń oraz majątku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą ".
 3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową.
 4. Kryterium oceny ofert:
  cena: 80% (8 pkt)
  ocena walorów jakości świadczonych usług: 10% (1 pkt)
  doświadczenie firmy: 10% (1 pkt)
  Przed dokonaniem wyboru Wykonawcy, zostaną przeprowadzone negocjacje mające za zadanie ocenienie walorów jakości usługi którą proponuje oferenci, walorów uzgodnionej umowy oraz deklarowanej szybkości reakcji na sygnał o włamaniu do obiektów chronionych elektronicznie.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  5.1. całodobowa ochrona elektroniczna obiektu (monitoring lokalnego systemu alarmowego) przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odrą,
  5.2. natychmiastowa reakcja w razie uzyskania sygnału zagrożenia z obiektu,
  5.3. prewencyjne podjazdy patroli interwencyjnych,
  5.4. monitorowanie ewentualnych nieprawidłowości działania systemu alarmowego.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.4).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na kompleksową ochronę, monitoring i zabezpieczenie pomieszczeń oraz majątku Szkoły Podstawowej Nr 2
  w Kostrzynie nad Odrą "
  .
 7. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie szkoły, pocztą, pocztą elektroniczną na adres:
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Przyjaciół Ziemi
  66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Banaszaka 1
  poczta@sp2.kostrzyn.pl

  lub faksem pod nr 95 752 52 11
 8. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę złożyć należy do dnia 29.01.14 godz. 10:00
  Termin związania ofertą: 29.02.14
 9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  9.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w szczególności posiadać koncesję MSWiA na prowadzenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz mienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie),
  - aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz mienia.
  9.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  9.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  9.4. Posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
  Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń
  niezbędnych dla sprawnego wykonywania umowy.
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
  podczas wykonywania zamówienia.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyn.

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zainteresowane strony odrębnym pismem.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowegoOpublikował: Krzysztof Burdziąg
Publikacja dnia: 14.01.2014
Podpisał: Elżbieta Naumowicz
Dokument z dnia: 23.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 368